Zaštita na radu

Poslodavac je obavezan da donese akt o procjenI rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini (član.13 Zakona o zastiti na radu Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10). koja odgovara postojećim rizicima na radu. Periodika revizije akta je 3 godine ili prije po  nalogu inspektora(u slučaju smrtne,tečke povrede ,promjene tehnološkog procesa,preseljenja.

2. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU – VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU SA IZDAVANJEM ZAPISNIKA PREGLEDA

 Poslodavac je dužan da organizuje poslove za zaštitu i zdravlje na radu (član 37  Zakona o zastiti na radu Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10).

 Za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih radnika sa višom stručnom spremom tehničke struke i licencom za obavljanje poslova ZnR –u (u daljem tekstu: radnik za zaštitu i zdravlje na radu) ili da angažuje ovlašćene organizacije koje imaju licencu.

3. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA  ZA BEZBJEDAN I ZDRAV RAD

Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad (član 27. Zakona o zastiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10) prilikom zasnivanja radnog odnosa, odnosno premještaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i prilikom promjene procesa rada koji može prouzrokovati promjenu mjera za bezbjedan i zdrav rad.

4. SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH I PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD

Poslodavac je dužan da angažuje ovlašćenu organizaciju sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad (član 15. Zakona o zastiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10),

5. SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH I PERIODIČNIH ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE

Poslodavac je dužan da angažuje ovlašćenu organizaciju sa licencom radi sprovođenja i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine (član 15. Zakona o zastiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske 01/08, 13/10).

6. ISPITIVANJE ELEKTRO I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

Poslodavac je dužan da angažuje ovlašćenu organizaciju sa licencom radi ispitivanja EL I GRO instalacija.Periodika je od jedne do tri godine u zavisnosti od vrste objekta i djelatnosti Po Član 1, 3 i  4.  Pravilnika o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine., Sl.glasnik Republike Srpske 06/08))

7. ZNAKOVI SIGURNOSTI  I  UPUTSTVA ZA RAD NA  SIGURAN  NAČIN

Poslodavac je dužan da vidno istakne znakove sigurnosti (oblast zaštite na radu i zaštita od požara) –  o rizicima u radnoj sredini, pravce kretanja  i uputstva za siguran rad na sredstvima za rad  prema zahtjevima radnog procesa (član 37. stav 2 Zakona o zaštiti na radu  Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10)

8 PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

Opštim aktom poslodavca utvrdiće se prava, obaveze i odgovornosti u oblasti zaštite i zdravlja na radu, (član 14. Zakona o zaštiti na radu  Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10).

9. ZAKONSKE OBAVEZE ZA POSLODAVCE KOJI DJELATNOST OBAVLJAJU U PROSTORIMA UGROŽENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM (EX ATMOSFERA).

Na osnovu Pravinika o mjerama za bezbjedan i zdrav rad u  prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom( Sl.glasnik Republike Srpske br. 79/11) poslodavaci su  dužni:

– uraditi Elaborat zona opsnosti (eksplozivnosti) – prije početka rada

– izvršiti osposobljavanje za bezbjedan rad u oblasti protiveksplozijske zaštite

– Uradi Akt o procjeni rizika na radnom mjestu u radnoj sredini ( reviziju akta )  ugroženom eksplozivnom atmosferom

– Vrši periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i uslova radne sredine za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u skaldu sa zakonskom periodikom

10. LIČNA ZAŠTITNA OPREMA I SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU

Poslodavac je dužan da:

d) obezbijedi radniku korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,

đ) obezbijedi održavanje  u ispravnom stanju , sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu kao i i pregled iste(onih sredstava i opreme za ličnu  zaštitu na radu koji podliježu pregledu i ispitivanju)od strane ovlaštene organizacije sa licencom (član 15. Zakona o zaštiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10).

Poslodavac je dužan da na osnovu Pravilnika o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad kada se koristi sredstva i opremu lične zaštite na radu (sl.glasnik Republike Srpske br23/13);

 a) napravi pregled opasnosti i opasnosti koje zahtijevaju korištenje sredstava i / ili opreme za ličnu zaštitu na radu, u skladu sa prilogom broj 1, koji je sastavni dio  Pravilnika

b)utvrditi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu koji odgovaraju pregled sredstava  i opreme za ličnu zaštitu na radu, u skladu sa prilogom 2, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

c) radniku  koji radi na poslovima utvrđenim u pregledu sredst. i opreme za ličnu zaštitu na radu (na poslovima koji zahtijevaju njihovu upotrebu), dati na  korištenje sredstva i ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa Prilogom 3, koji je sastavni dio ovog Pravinika.

11. VOĐENJE EVIDENCIJA – VLASTITI  SOFTVER ZA VOĐENJE POTREBNIH EVIDENCIJA“ PREVENT PRO“

Poslodavac je dužan da vodi ičuva evidencije u skaldu sa Pravilnikom  o načinu vođenja evidencija (Sl.glasnik Republike Srpske br. 63/09,).

Poslodavac je dužan da vodi  10 evidencionih lista (zakonski definisanih obrazaca).

12. ELABORAT O UREĐENJU GRADILIŠTA

Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta ili vrši promjenu tehnološkog procesa duže od sedam dana, dužan je da izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta koji uz izvještaj o početku rada dostavlja nadležnoj inspekciji rada. (član 18. Zakona o zaštiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10).

13. PODNOŠENJE ZAHTJEVA (SA IZRADOM POTREBNE DOKUMENTACIJE)

O ISPUNJENOSTI USLOVA ZAŠTITE NA RADU.

Ispunjenost propisanih uslova u oblasti zaštite i zdravlja na radu, prije početka obavljanja djelatnosti poslodavca, u skladu sa zakonom, utvrđuje Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo), na zahtjev poslodavca.(član 18. Zakona o zaštiti na radu, Sl.glasnik Republike Srpske br. 01/08, 13/10).

14. ORGANIZOVANJE POSLOVA IZ OBLASTI MEDICINE RADA – PRETHODNI  I  PERIODIČNI LJEKARSKI PREGLEDI RADNIKA

(jednom godišnje ili u skladu sa Pravilnikom o prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom  Sl.glasnik Republike Srpske br. 68/08,)

15. OSPOSOBLJAVANJE POTREBNOG BROJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Poslodavac je dužan da

1. Angažuje službu medicine rada za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu prema  članu 41.  Zakona o zaštiti na radu “Sl.glasnik Republike Srpske  br. 01/08,13/10.

2. Da obezbijedi  prethodne i periodične ljekarske preglede radnika i izvještaje o ljekarskim pregledima u skladu sa propisima o zaštiti i zdravlju na radu, prema članu 15. stav 1. tačka ž,  Zakona o zaštiti na radu “Sl.glasnik RS  br. 01/08,13/10)”

3. Da obezbijedi  radnicima koji koriste opremu sa ekranom zdravstveni pregled kod službe medicine rada prema članu 4, Pravilnika o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju opreme za  rad sa ekranom”Sl.glasnik Republike Srpske  br. 112/13)

4. Da obezbijedi osposobljavanje potrebnog broja zaposlenih za pružanje prve pomoći spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti , prema članu 15. stav 1. tačka z,  Zakona o zaštiti na radu “Sl.glasnik RS  br. 01/08,13/10)”,

Da obezbjedi zaposlenima zdravstvene preglede u skladu sa opštim i granskim kolektivnim ugovorom.

Related Project